biz hakda

2001-nji ýylda döredilen “Universe Optical” önümçilik, gözleg we halkara satuw tejribesi bilen güýçli kombinasiýa bilen öňdebaryjy professional linza öndürijileriniň birine öwrüldi.Bir stocka obýektiw we sanly erkin görnüşli RX obýektiw ýaly ýokary hilli obýektiw önümleriň bukjasyny üpjün etmäge bagyşlanýarys.

Lhli linzalar ýokary hilli materiallardan ýasalýar we önümçilik prosesleriniň her ädiminden soň iň berk pudak ölçeglerine laýyklykda düýpli barlanýar we synagdan geçirilýär.Bazarlar üýtgeýär, ýöne hilimize bolan asyl islegimiz üýtgemeýär.

ÖNÜMLER HAKYNDA

tehnologiýasy

2001-nji ýylda döredilen “Universe Optical” önümçilik, gözleg we halkara satuw tejribesi bilen güýçli kombinasiýa bilen öňdebaryjy professional linza öndürijileriniň birine öwrüldi.Bir stocka obýektiw we sanly erkin görnüşli RX obýektiw ýaly ýokary hilli obýektiw önümleriň bukjasyny üpjün etmäge bagyşlanýarys.

TECHNOLOGY

MR ™ seriýasy

MR ™ seriýasy Japanaponiýadan “Mitsui Chemical” tarapyndan öndürilen uret materialydyr.Ajaýyp optiki öndürijiligi we çydamlylygy üpjün edýär, netijede has inçe, has ýeňil we has güýçli oftalmiki linzalar bolýar.MR materiallaryndan ýasalan linzalar minimal hromatiki aberasiýa we aýdyň görüş bilen.Fiziki aýratynlyklary deňeşdirmek ...

TECHNOLOGY

Impokary täsir

Impactokary täsirli linzalar, ULTRAVEX, täsire we döwülmäge ajaýyp garşylykly ýörite gaty rezin materialdan ýasalýar.Obýektiviň keseligine ýokarky ýüzüne 50 dýuým (1,27 m) beýiklikden düşýän takmynan 0,56 unsiýa 5/8 dýuým polat topa çydap bilýär.Torlaýyn molekulalar gurluşy bilen özboluşly obýektiw materialdan ýasalan ULTRA ...

TECHNOLOGY

Fotokrom

Fotokrom linzasy daşky ýagtylygyň üýtgemegi bilen reňk üýtgeýän obýektiwdir.Gün şöhlesiniň aşagynda çalt garaňkylyga öwrülip bilýär we geçişi ep-esli azalýar.Lightagtylyk näçe güýçli bolsa, obýektiwiň reňki garaňky we tersine.Linza içerde goýlanda, obýektiwiň reňki öňki aç-açan ýagdaýa gaýdyp biler....

TECHNOLOGY

Super Gidrofob

Super gidrofob, obýektiwiň ýüzüne gidrofobiki häsiýet döredýän we obýektiwiň elmydama arassa we düşnükli bolmagy üçin ýörite örtük tehnologiýasydyr.Aýratynlyklary - Gidrofob we oleofob häsiýetleri sebäpli çyglylygy we ýagly maddalary ýok edýär - Islenilmeýän şöhleleriň elektromadan ýaýramagynyň öňüni alýar ...

TECHNOLOGY

Gök örtük

“Bluecut Coating” linzalara ulanylýan ýörite örtük tehnologiýasy, zyýanly gök çyrany, esasanam dürli elektron enjamlaryndan gök çyralary ýapmaga kömek edýär.Peýdalary • Emeli gök yşykdan iň gowy gorag • Iň amatly obýektiw görnüşi: sarymtyl reňkli ýokary geçiş • M üçin ýalpyldawuklygy peseltmek ...

Kompaniýa habarlary

  • Körlügiň öňüni 2022-nji ýylda 'Çagalaryň görüş ýyly' diýip yglan edýär

    ÇIKA - Körlügiň öňüni almak 2022-nji ýylda “Çagalaryň görüş ýyly” diýip yglan etdi.Maksat çagalaryň dürli we tankydy görüşlerini we göz saglygynyň zerurlyklaryny görkezmek we çözmek we wagyz-nesihat, jemgyýetçilik saglygy, bilim we habarlylyk arkaly netijeleri gowulandyrmak, ...

  • Veke görnüş ýa-da Bifocal ýa-da progressiw linzalar

    Näsaglar optometrleriň ýanyna baranda, birnäçe karar bermeli bolýarlar.Kontakt linzalarynyň ýa-da äýnekleriň arasynda birini saýlamaly bolarlar.Eger äýnek saýlanylsa, çarçuwalary we obýektiwleri hem çözmeli.Obýektiviň dürli görnüşleri bar, ...

  • Linza materialy

    Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) çaklamalaryna görä, saglygy pes gözli adamlaryň arasynda miýopiýadan ejir çekýänleriň sany iň köp bolup, 2020-nji ýylda 2,6 milliard adama ýetdi. Miýopiýa esasanam global meselä öwrüldi. ser ...

Kompaniýa şahadatnamasy