biz hakda

2001-nji ýylda döredilen “Universe Optical” önümçilik, gözleg we halkara satuw tejribesi bilen güýçli kombinasiýa bilen öňdebaryjy professional linza öndürijileriniň birine öwrüldi.Bir stocka obýektiw we sanly erkin görnüşli RX obýektiw ýaly ýokary hilli obýektiw önümleriň bukjasyny üpjün etmäge bagyşlanýarys.

Lhli linzalar ýokary hilli materiallardan ýasalýar we önümçilik prosesleriniň her ädiminden soň iň berk senagat ölçeglerine laýyklykda düýpli barlanýar we synagdan geçirilýär.Bazarlar üýtgäp durýarlar, ýöne hilimize bolan asyl islegimiz üýtgemeýär.

ÖNÜMLER HAKYNDA

tehnologiýasy

2001-nji ýylda döredilen “Universe Optical” önümçilik, gözleg we halkara satuw tejribesi bilen güýçli kombinasiýa bilen öňdebaryjy professional linza öndürijileriniň birine öwrüldi.Bir stocka obýektiw we sanly erkin görnüşli RX obýektiw ýaly ýokary hilli obýektiw önümleriň bukjasyny üpjün etmäge bagyşlanýarys.

TECHNOLOGY

MR ™ seriýasy

MR ™ seriýasy Japanaponiýadan “Mitsui Chemical” tarapyndan öndürilen uret materialydyr.Ajaýyp optiki öndürijiligi we çydamlylygy üpjün edýär, netijede has inçe, has ýeňil we has güýçli oftalmiki linzalar bolýar.MR materiallaryndan ýasalan linzalar minimal hromatiki aberasiýa we aýdyň görüş bilen.Fiziki aýratynlyklary deňeşdirmek ...

TECHNOLOGY

Impokary täsir

Impactokary täsirli linzalar, ULTRAVEX, täsire we döwülmäge ajaýyp garşylykly ýörite gaty rezin materialdan ýasalýar.Ol obýektiwiň keseligine ýokarky ýüzüne 50 dýuým (1,27 m) beýiklikden düşýän takmynan 0,56 unsiýa bolan 5/8 dýuým polat topa çydap bilýär.Torlaýyn molekulalar gurluşy bilen özboluşly obýektiw materialdan ýasalan ULTRA ...

TECHNOLOGY

Fotokrom

Fotokrom linzasy daşarky ýagtylygyň üýtgemegi bilen reňk üýtgeýän obýektiwdir.Gün şöhlesiniň aşagynda çalt garaňkylyga öwrülip bilýär we geçişi ep-esli azalýar.Lightagtylyk näçe güýçli bolsa, obýektiwiň reňki garaňky we tersine.Linza içerde goýlanda, obýektiwiň reňki öňki aç-açan ýagdaýa gaýdyp biler....

TECHNOLOGY

Super Gidrofob

Super gidrofobiýa, obýektiwiň ýüzüne gidrofobiki häsiýet döredýän we obýektiwiň elmydama arassa we düşnükli bolmagy üçin ýörite örtük tehnologiýasydyr.Aýratynlyklary - Gidrofob we oleofob häsiýetleri sebäpli çyglylygy we ýagly maddalary ýok edýär - Islenilmeýän şöhleleriň elektromadan ýaýramagynyň öňüni alýar ...

TECHNOLOGY

Gök örtük

“Bluecut Coating” linzalara ulanylýan ýörite örtük tehnologiýasy, zyýanly gök çyrany, esasanam dürli elektron enjamlaryndan gök çyralary ýapmaga kömek edýär.Peýdalary • Emeli gök yşykdan iň gowy gorag • Iň amatly obýektiw görnüşi: sarymtyl reňkli ýokary geçiş • M üçin ýalpyldawuklygy peseltmek ...

Kompaniýa habarlary

  • Photochromic linza hakda näçe bilýärsiňiz?

    Fotokrom linzasy, gün şöhlesinde awtomatiki garalýan we azalýan ýagtylykda arassalanýan ýagtylyga duýgur äýnek linzasydyr.Fotokrom linzalary, esasanam tomus möwsümini taýýarlamak üçin göz öňünde tutýan bolsaňyz, fotosurat barada bilmäge kömek edýän birnäçe zat ...

  • Gözlükler has sanlylaşdyrylýar

    Senagat öwrülişigi häzirki wagtda sanlylaşdyrma tarap barýar.Pandemiýa bu tendensiýany çaltlaşdyrdy, sözüň doly manysynda geljege hiç kimiň garaşmaýan görnüşinde müner.Gözlük pudagynda sanlylaşdyrma ýaryşy ...

  • 2022-nji ýylyň mart aýynda halkara ýük daşamak üçin kynçylyklar

    Soňky aýda halkara işinde ýöriteleşen ähli kompaniýalar, Şanhaýda gulplama we Russiýa / Ukraina urşy sebäpli ýük daşamakdan gaty biynjalyk bolýarlar.1. Şanhaý Pudongyň gulpy, Covid-i has çalt we has netijeli çözmek üçin ...

Kompaniýa şahadatnamasy